Tamazight

ⵜⵙⵙⵓⴷⴻⵙ  ⵜⴰⵙⴱⴷⴰⴷⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ  ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵍⵓⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ  ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴷ ⵅⵜⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵔⴻⵏ ⵖ 2013 ⵖ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ  ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⴻⵜⵜⵉ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏⴻⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵢⵙⵎⵓⵏ ⵏⴳⴻⵔ ⵡⵉⴷ ⴷ ⵅⵜⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵔⴻⵏ.

 

ⵉⵏⵏⴻⴼⵍ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴼⴰⴷ ⴰⵢⴳ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ “ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵙⵓⵜ ” ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴷ ⵅⵜⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵔⴻⵏ ⵉⴳⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵙⵓⵜ. ⴼ

 

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵢⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵙⵓⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⵢⵎⵎⴰⵍ ⵜⵉⴳⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⴻⵏ ⵉⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏⵖⴻⴷ ⵣⵖ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵔⴰⵢⴰⵡⴻⵙ ⵉ  ⵜⴰⵙⴱⴷⴰⴷⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵍⵓⵜ ⵓⵍⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴷⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵎⴰⵢⵅⴰⵚⵚⴰⵏ ⵖ ⵓⵙⵏⵜⴻⵍ ⴰⴷ.

 

ⴰⵙⵯⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷ

 

ⴰⵔⴽⵓⵏ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳⵓ “ⵏⴰⴷⵡⴰ” ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ “ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵙⵓⵜ ” ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓⵙ ⵜⵙⵙⵓⴷⴻⵙ  ⵜⴰⵙⴱⴷⴰⴷⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵍⵓⵜ ⵖ 2018 ⴼⴰⴷ ⴰⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵜⴻⵏ:

 

1-ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ

 

2-Intersectionalité

 

ⴰⵔⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ l’intersectionalité ⴼⴰⴷ ⴰⵏⴰⴽⵯⵣ ⵙ ⵓⵖⴷⵉⵎ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵣⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⴼⴰⴷ ⴰⴷⵏⵏⵓⴼⵍ ⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵣⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ, ⴼⴰⴷ ⴰⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⴳⵍⴰⵎⴻⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵍⵒⵒⴰⵙ, ⵜⴰⵙⴻⵔⴽⴻⵎⵜ, ⴰⵙⵖⴰⵎ, ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ…

 

ⴰⵔⴽⵓⵏⵙⵏⵓⴱⴳⵓ ⴼⴰⴷ ⴰⵏⵙⴰⵡⵍⵜ ⴼ ⵜⵉⵍⵖⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵖ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏⵏⴻⵖ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵣⵖ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⴳⵜ ⵏⵏⴻⵙ: ⵎⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ? ⵖ ⵜⵙⴳⴰ, ⵖ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵣⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⵯ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ? ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵔⴰⵏⴰⴽⵯⵣ ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵉⵖ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ  l’intersectionalité?

 

ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵔⴰⵏⵙⵙⵉⵏⴻⴼ ⵉⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⵖ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵏⵢⵓⵍⵉⴱⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵢⴻⵏ ..?

 

ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⵔⴰⴼⵍⵍⵙⴻⵏ ⵏⵙⴰⵡⴻⵍ ⴰⵙⵯⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷ ⵖ “ⵏⴰⴷⵡⴰ” 2018. ⴰⵔⵏⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵉ ⵉⵜⴽⴽⵉⵡⵏ ⵏⵏⵓⵏ .

 

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ :

 

ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ

 

ⵜⵉⵣⵉ:

 

27 28 29 ⴷ 30 ⵛⵓⵜⴻⵏⴱⵉⵔ 2018

 

ⵉⵙⵡⵉⵜⴻⵏ:

 

N.ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏⴳⴻⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ

 

E.ⴰⵏⵛⵛⴰⵔ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ

 

D ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵢⴰⵜ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ

 

  1. ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵡⵉⴷ ⴷ ⵅⵜⵉⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ

ⴰⵙⵏⴽⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ

ⴼⴰⴷ ⴰⵜⵙⵏⴽⴷⵎ.ⵜ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ, ⵄⵎⵔⴰ.ⵎ.ⵜ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵜ ⵖ ⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵜⵉⵍⵖⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴻⴽ.ⵎ ⵔⴰⴷⵏⵜⵍⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⴰⵓⵜ ⵏ ⵏⴰⴷⵡⴰ ⴽⴰ ⵔⴰⵙⵜⵢⵉⵥⵉⵕ. ⵔⴰⴽ.ⵎ.ⵜⵍⴽⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵜ ⵎⴰⵏ ⵜⵍⴽⵎⴰⵖ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⴻⴽ.ⵎ.
ⴼⴰⴷ ⴰⵜⵄⵎⵕⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⴽⵜ ⴰⴽⵯⵍ ⵖⵉ

ⵜⵥⴷⴰⵕⵜ ⴰⵜⵄⵎⵎⵕⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⴽⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵣⴻⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ :
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵎⴰⵛ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.
ⴷⴰⵔⵓⵏ.ⵜ ⴰⵔ 10 ⵎⴰⵢ 2018 ⴼⴰⴷ ⴰⵜⴰⵣⵏⵎ.ⵜ ⵉⵙⵓⵜⴻⵔ.

ⵉⵖ ⴷⴰⵔⵓⵏ.ⵜ ⴽⵔⴰⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⴻⵏ ⴰⵣⵏⴰ.ⵎ.ⵜ ⵉ :
nedwa@afemena.org

 

https://www.surveymonkey.com/r/nedwa2018